Shabu Shabu Hot Pot Soup Spoon Ladle

Shabu Shabu Hot Pot Soup Spoon Ladle

PAL USA LLC

  • $8.99
  • Save $3.60


Soup ladle. It is good for Shabu Shabu Hot pot.